Sản phẩm & dịch vụ mới

FEM 

Engineer's Studio® Ver.9.1

Phân tích động phi tuyến 3D tấm và cáp

Giá bán Ultimate: JPY 2,180,000 Ultimate (không bao gồm mô hình Maekawa): JPY 1,490,000
                          Ultimate (không bao gồm phần tử cáp): JPY 1,700,000 
                          Advanced: JPY1,100,00 Lite: JPY 570,000 Base: JPY 369,000

Phát hành Tháng 4, 2020

 

Tổng quan

Các tính năng mới trong Engineer's Studio Ver 9.1.0 gồm:

・Thao tác nhập đơn giản
・Tăng cường hiển thị đường kích thước cho vị trí thanh cốt thép
・Chức năng kiểm tra và sao chép hàng số giảm chấn
・Chức năng sắp xếp nhiều nút theo một đường thẳng hoặc vòng cung
・Chức năng "Hiển thị các yếu tố phụ thuộc"
・Chức năng xóa hàng loạt dữ liệu không sử dụng

Thao tác nhập đơn giản

Đó là chức năng tăng hoặc giảm các mục hiển thị trong tab điều hướng theo loại mô hình cần tạo. Yêu cầu tùy thuộc vào thuộc tính vật liệu là tuyến tính hay phi tuyến tính, phương pháp tải là tải trường hợp hoặc tải tuần tự, phần tử thanh được sử dụng hoặc không, phần tử tấm được sử dụng hay không và chức năng kiểm tra có được thực hiện hay không. Các mục đầu cần thiết được hiển thị, các mục đầu vào không cần thiết bị ẩn. Dữ liệu không bị xóa ngay cả khi nó bị ẩn.

Click to enlarge the image.

Hình 1. Cài đặt các mục đầu vào

Tăng cường hiển thị đường kích thước cho vị trí thanh cốt thép 

Hình thu nhỏ mặt cắt ngang, sơ đồ mặt cắt ngang trong báo cáo xuất ra và chiều rộng mặt cắt ngang, chiều cao mặt cắt ngang và kích thước bố trí các thanh cốt thép được hiển thị. Ngoài ra còn có một chức năng bật/tắt để hiển thị hoặc không hiển thị đường kích thước cho từng phần tử.

Click to enlarge the image.

Hình 2. Hiển thị kích thước bố trí các thanh cốt thép

Chức năng kiểm tra và sao chép hằng số giảm chấn

Đây là một chức năng sao chép dữ liệu ví dụ như sao chép hằng số giảm chấn cho lần chạy "phân tích giá trị riêng và giảm chấn/ hệ số giảm chấn" này sang các lần chạy khác cùng một lúc. Ngoài ra còn có một chức năng để kiểm tra xem hằng số giảm chấn cho mỗi lần chạy có khớp với các lần chạy khác không.


Click to enlarge the image. Click to enlarge the image.

Hình 3. Sao chép hàng số giảm chấn

Hình 4. Kiểm tra hàng số giảm chấn

Chức năng sắp xếp nhiều nút theo một đường thẳng hoặc vòng cung 

Bổ sung chức năng "Vị trí thường xuyên của các nút - Regular placement of nodes" giúp sắp xếp nhiều nút thành một đường thẳng hoặc đường vòng cung.

Hình 5. Quy tắc vị trí của các nút

Khác

Vui lòng xem các bài viết trong Đề tài hỗ trợ để biết thêm thông tin về "chức năng hiển thị phần tử phụ thuộc" và "chức năng xóa hàng loạt dữ liệu không sử dụng".


(Up&Coming '20  Ấn bản mùa hạ)

Back

Up&Coming


FORUM8