Home
   


UC-win/Road for Civil3D


UC-win/Road Ver.10 Advanced for Civil 3D
US$9,700

UC-win/Road Ver.10 Standard for Civil 3D
US$7,050


Một hệ thống thiết kế 3D cho hỗ trợ thiết kế đường và phát triển đất đai và mô phỏng VR
Hướng Dẫn Sản Phẩm
Product Catalogue(PDF)
UC-win/Road Product information


Product detailsPrice/purchase

   Tổng Quan Chương Trình
ライン

Hệ thống này cung cấp tất cả hỗ trợ, bao gồm mô phỏng VR và hỗ trợ cho thuyết trình, bằng việc kết nối UC-win/Road với Autodesk Civil 3D, một bước nhảy vọt giải pháp trong tương lai mà đã mang lại một sự thay đổi đáng kể cho quá trình thiết kế xây dựng hạ tầng. FORUM 8 là một thành viên của diễn đàn Autodesk Civil 3D.

Diễn đàn Autodesk Civil 3D.

Trong diễn đàn này, FORUM8 làm việc với 6 nhà phát triển phầm mềm liên quan đến CAD cho việc sử dụng hiệu quả các dữ liệu thiết kế trong lĩnh vực xây dựng như là xây dựng cơ bản, kiến trúc, và GIS.
Giải pháp phát triển diễn đàn, dựa trên Autodesk Civil 3D, cho hiệu quả sử dụng dữ liệu 3D CAD trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, và cung cấp những giải pháp này đến các công ty tư vấn và công ty khác.

Các công ty tham gia: (không có thứ tự ưu tiên)
ITOCHU Techno-Solutions Corporation, FORUM8 Co., Ltd, MTC Corporation, YOKOGAWA TECHNO-INFORMATION SERVICE INC, KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.,
CAD CENTER CORPORATION, Civil Soft Developments Co., Ltd, Leica Geosystems Inc, OTSUKA CORPORATION

Thông tin sản phẩm cho Autodesk Civil 3D 2008: http://www.autodesk.co.jp/civil3d

   Autodesk_Civil3D FORUM8_UC-win/Road for Civil 3D


Thông Tin Liên Quan

Chức năng xuất LandXML của UC-win/Road Ver 3.02 đã được chứng nhận bởi hiệp hội mở LandXML.org.
Trang chứng nhận
LandXML Certified Logo

Thông tin san phẩm mới: UC-win/Road for Civil 3D
   -UC-win/Road for Civil 3D 2008 (Up&Coming 2008 Early Spring issue)
   -UC-win/Road Intersection Editting (Up&Coming 2008 Early Spring issue)
   -UC-win/Road for Civil 3D (Up&Coming '06 Spring issue)

Slides
   -UC-win/Road for Civil 3D New Product Experience Seminar Slides (February 2006)
    (Posted 16 February, 2006.)

Hội thảo sẵn có !
   -UC-win/Road for Civil 3D Experience Seminar   Màn hình ví dụ
ライン


Thiết lập màn hình

Màn hình xem trước


Màn hình thiết lập các thành phần trắc ngang

Màn hình Civil 3D Autodesk Civil 3D 2006
Sự hình dung bề mặtTrắc dọc xếp chồng

Page Top Page Top

FORUM8